Nebude-li pršet, nezmoknem

Autor: Jiří Černý (santana.c@seznam.cz), Téma: Politický kolotoč, Zdroj: Vydáno dne 04. 10. 2003 (3652 přečtení)Naše řemeslnická rodina si s Evropou tykala už v předminulém století. Přinejmenším s Paříží. Dědeček Papež tam ševcoval a pozoroval: " Nemáť Francouz na svém přebohatém jídelním lístku nikdy knedlíku, což mně můj pobyt zde nemálo znepříjemňuje," psal 9. 10. 1899.

O dvacet let pozdìji tam dìdeèkova dcera, moje maminka, krátce pracovala jako krejèová, nauèila se jíst ryby a stejnì elegantnì kreslit modely.Mé sestøe bylo v Prohraném únoru osmnáct, ta už nejela nikam.
Øekl by dnes dìdeèek švec (dotáhl to na pošáka) Evropské unii ano, nebo ne? " Srdce dívky cizinky nevyváží svou dobrotou èeský knedlík," mínil tehdy a vzal si Èešku. Taky ale pamatuji, jak mì pokaždé hnal k mapì Sovìtského svazu a musel jsem mu pøesnì ukázat a vyjmenovat, co komu Rusové ukradli.
Nakonec jsem v pátek veèer pøece jen zaškrtl ano. Kampaò unionistù mi sice èasto pøipadala jalová, ale jednak èlovìk posuzuje cíl, a ne jeho propagátory, jednak mi vìtšina protiargumentù smrdìla velkoèešstvím a tøídní nenávistí. A samozøejmì jsem si také pøedstavil svého dìdeèka nad novou mapou, kde by Èesko - kdybychom v referendu øekli ne - bylo ostrùvkem uprostøed Evropské unie.
V nedìlní podveèer nám k výsledkùm Václav Klaus Èeským rozhlasem vzkázal, že jsme se tím svých problémù nezbavili, že jsme pøimìøenì pøipraveni a že budoucnost ukáže, èí oèekávání byla správná. Jedna pravda za druhou! Tìší mì, že se koneènì jednou se svým prezidentem shodnu. Nebude-li pršet, nezmoknem.