Komunisté a kultura

Autor: Jiří Černý (santana.c@seznam.cz), Téma: Články v novinách, Zdroj: Vydáno dne 06. 01. 2004 (4392 přečtení)Komunisté a kultura - co spolu dnes mají společného krom recitátorky Jiřiny Švorcové a ostravského zpívajícího podnikatele? Když se kdysi drali k moci, pořádali přednášky o jazzu a koncerty, promítali filmy sovětských avantgardistů, Fučík chodil do Osvobozeného divadla za Werichem i Voskovcem a psal o nich. Komunisty byli svého času Seifert, Halas, Nezval, Vančura atd. Mnozí jimi zůstali i poté, co Olbracht prohlásil, že novým Gottwaldovým vedením se nenechá vést ani na stanici tramvaje, natož do těžkých třídních bojů, a práskl dveřmi.

Ètyøicet let pak komunisté neomezenì vládli èeské kultuøe. Kterého umìlce nevyhnali, nezavøeli, nepopravili ani jinak neumlèeli, toho korumpovali. Na hodnoty zázraènì vzniklé i v dobách jejich samovlády pozdìji vìtšinou sami naplivali. Jejich závìreèný generální tajemník se kulturou naposled zabýval, když ve svém kùlovém projevu šílel vzteky nad výší honoráøù Hany Zagorové a Petra Jandy.Bída, fraška, ostuda. Dìdicové nejlepších národních tradic, jak sami sebe kdysi nazývali, dnes mají stranické peníze i rostoucí preference, nikdo jim nic nemùže zakázat, mohli by dìlat cokoli. Nemusejí èekat na žádného F. X. Šaldu, který jim poskytl stránky, když v první republice naèas nemohli vydávat svùj týdeník; vydávají Haló noviny.
Mohli by založit Švorcové divadlo a hrát pro dùchodce zadarmo; radìji jim dìlají tyátry na Letenské pláni. Se Železným veleknìzem kýèe se srotili do senátorského klubu a zákonem chtìjí chránit èeštinu, kterou prznili i jejich prezidenti. Bída, fraška, ostuda.