Jen Václav Klaus ví

Autor: Jiří Černý (santana.c@seznam.cz), Téma: Články v novinách, Zdroj: Vydáno dne 06. 01. 2004 (4726 přečtení)"... musíte vědět," přikazuje prezident redaktorovi Práv a (29. XI.) Alexandru Kramerovi, "že v této zemi není větší protivník ideologie komunismu, než jsem já." Kým to měří, jen Václav Klaus ví. V rozhovoru se také zmiňuje o svých někdejších "seminářích, které shromažďovaly minimálně tak velký počet lidí jako jakékoli aktivity takzvaného disentu" .

Kolik to je? (Kontrolní otázka: Byla demonstrace na Škroupovì námìstí aktivitou disentu?) "Když si dnes prohlížím bulletiny z tìch semináøù, vydávané v nákladu 200-300 kusù, tak si myslím, že to bylo stejnì významné jako mnoho jiných tehdejších alternativních aktivit." (Kontrolní otázka: Znamená to stejnì významné jako samizdatové Lidové noviny, kopie Tigridových Svìdectví nebo bulletiny a knihy Jazzové sekce?) Václav Klaus chce vyváženou debatu "o roli jedné konkrétní tzv. disidentské ... v zahranièí nejznámìjší skupinky".
Konkrétnì které? "Trvám na tom, že rozkližování komunistického režimu probíhalo ve více paralelních frontách. Existovalo pøece obrovské množství aktivit ..., " tvrdí prezident v Právu ani ne dva týdny poté, co pro MfD oznaèil za boøitele režimu ty, co reagovali "rezistencí, nevýkonností, náhradními individuálními aktivitami, atomizací spoleènosti, pasivitou ...". (Kontrolní otázka: Je aktivita totéž co pasivita?) Místo aby prezident sám sebe opravil, upøesnil, nebo aspoò doplnil, trvá ... Na èem vlastnì? Na opaku toho, co øekl døív.