Nacerno.cz

              

Vydáno 10.07.03 Týdenní komentáře

Duškovy vlaky nám ujíždějí
Nádražáci nám v televizních záběrech s odhodlanými úsměvy říkají, že když nebude po jejich, půjdou stávkovat. Nejsem pro to, aby někdo rovnou dal předákovi železničářů Jaromíru Duškovi výchovných pár facek za výrok: „Sám neznám mnoho zaměstnání, kde by lidé pracovali třeba právě nyní, o svátcích, a to bez ohledu na počasí“. Ale kdyby se všichni dotčení zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, rozhlasáci, televizáci, herci, profesionální řidiči, technici z obsluhy elektráren, telefonních i jiných ústředen, připomněli prostořekému odboráři jen pouhým poklepáním na rameno, svůj oblíbený tenis by si už víckrát nezahrál.

Nejsem si také jist, nakolik je kolektivní smlouva o nadstandardních výhodách, kterou Dušek dohodl s vedením drah, „nebetyčnou drzostí“ nebo jestli lze vedení železnic obvinit z páchání trestných činù a opravdu uvalit na celý podnik bankrot, jak je o tom všem přesvìdčen komentátor Vilém Barák (MFD, 31.12.) Prostě jsem laik a pøipouštím, že nìjaký odbor-ník by to celé vyvrátil a vysvìtlil mi, proè je tøeba zvýšit jízdné až o 60 procent. Jenomže on se nikdo ani nenamáhá nìco vysvìtlovat. Všichni se tváøí jaksi tržnì. Nádražáci nám v televizních zábìrech s odhodlanými úsmìvy øíkají, že když nebude po jejich, pùjdou stávkovat. Mluvèí drah Petr Šáhlav-ský sdìluje, že „èasové jízdenky se prodávají každý den od ne-vidím do nevidím“, rozumìj: dìláme co mùžeme, však ono to není tak zlé.
Je to zlé. Ještì horší než se zatím psalo. Zvláštì pro nás, kteøí jezdíme nepravidelnì nebo i neèekanì. Jak mi telefonicky øekli 2.ledna na informacích, mùj oblíbený, èistý, i když také vìtšinou zpoždìný rychlík InterCity z Prahy do Brna teï stojí 364 Kè. A pokud mi èas nedovolí využít levnìjší zpáteèní lís-tek, je to dohromady 728 Kè. Pøemýšlejme tržnì: na stejné tra-ti projedu svou škodovkou 28 litrù benzinu po 24 korunách, te-dy 672 Kè. Ušetøím èas a 56 Kè. Vezu-li dceru a ženu, ušetøím 1512 Kè. To je sedmina mìsíèního platu manželky, historièky umìní na støední UMPRUM.
Mùže mi za tìchto okolností nìkdo uvést jediný dùvod, proè ještì jezdit vlakem?
Jak poèty ukázaly, tržní dùvod se nenajde. A jiný rozumný? Co když lacinìjší autoprovoz tøeba pøírodu tak ohrožuje, že ji mohou zachránit jen železnice, by sebedražší? Kolik nás vlastnì stojí na daních silnice? Jak na tom budeme se zdravím, až se dobuduje dálnièní sí?
Zkrátka bych si umìl ke svým novoroèním pøedsevzetím pøed-stavit i ochotu nìco obìtovat pro ty, co pøijdou po nás. Kdyby mì takovou nezbytnost nìkdo moudøe vysvìtlil. Dosavadnímu že-leznièáøskému jazyku nejapností, stavovské sebestøednosti a výhrùžek nerozumím. (Moje penìženka ho pøímo nesnáší.)


www.Reflex.cz


Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Duškovy vlaky nám ujíždějí
(počet příspěvků: 1, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
Přechytračíme i USA?
 bullet  Doporučujeme
Když se řekne Jiří Černý
Vojcek byl plný leteckýc
Maximální úspěch Glassov
Nejpohlednější operní in
Turandot nevítězí jen fo
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe Jiřího Černéh
 bullet  Nejdiskutovanější
Moje pořady v roce 2022 (323)
Naše vypálené iluze (109)
Moje knížky - dostupnost (100)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (66)
Kamarád i dezertér (65)
Přechytračíme i USA? (60)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (45)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce:  Bazar · Byty · Seznamka · Zaměstnání    
Magazín:  Nacerno.cz     Volný čas:  Rande · Seznamit · Novina · Horoskopy
Další informace:  Reklama · Napište nám     Správce:  © 2003 - 2020 TANGER infosystems s.r.o.


TOPlist