Nacerno.cz

              

Vydáno 06.04.04 Týdenní komentáře->Lidovky

Svit hvězd vycházejících, vzpomenutých a ztracených
Začnu předvčerejšími Tháliemi. Rád. Skončím mnohaletou bohorovností Supraphonu. Nerad.

Herecká asociace udìluje své každoroèní ceny v Národním divadle. Už tím vyluèuje, že veèer bude další z mnoha estrád ironických konferenciérù, s nimiž vyznamenaní horko tìžko drží krok. Držitelé Thálií si svých poct užívají a nikdo je nehoní. I televizní divák má èas si ke slavným tváøím vybavit své vzpomínky.
Báru Hrzánovou jsem poznal zhruba pøed dvaceti lety pøi Portách na plzeòském výstavišti. Pokaždé se tlaèila pøed nìkterou z kolib, aby byla pøi noèním mejdanu první. Když policajti odprovodili Nohavicu z internátu až k vlaku, nedalo se bojovat jinak, než mu dát hlas v divácké anketì. "To je takový blaho øíkat na veøejnosti, že Rusáci a komunisti jsou svinì," vyhrkla teï Hrzánová svou radost z role osmileté holky v pøíbramské inscenaci Hrdého Budžese - a já byl taky rád.
První vzpomínka na barytonistu Antonína Švorce je mnohem starší. Jako konzervatorista zpíval pøi školním koncertu Cikánské písnì. Hlas se mu nesl ze všech nejlépe. Opakovalo se to i 27. bøezna 1956 pøi Carmen ve Smetanovì divadle, kam už pøijel z liberecké opery dvaadvacetiletý hostovat jako Escamillo. (Den nato jsem ho pochválil ve Veèerní Praze a z nìkolikaøádkové první recenze svého života jsem byl podobnì rozèilený jako z této rubriky, kterou dnes poprvé pøebírám po Michalu Horáèkovi.) Ještì když zpíval v Národním starého moudrého Sachse v Mistrech pìvcích norimberských, byl Švorc poøád spíš kluk a hráli jsme spolu basketbal. Pøi jeho Thálii za celoživotní dílo se musím štípat, abych nezopakoval dìtinskost svého otce, pro nìhož i premiér Švehla ze staré známosti navždycky zùstal Tondou.
Nic takového mi nehrozí u laureáta stejné kategorie v èinohøe, Otakara Brouska. V okamžiku, kdy jsem prvnì slyšel jeho Mackieho v Žebrácké opeøe, kterou ve svém divadle nastudoval E. F. Burian, jsem byl chycen do zvuku a promìn Brouskova hlasu a obestøen smìsicí štìstí, úcty a oddanosti, jaká je zdánlivì možná a vysvìtlitelná jen ve støedoškolském vìku, mne však ve vztahu k Otakaru Brouskovi provází dodnes. Je asi výsadou ojedinìlých hercù, že jim na rozdíl od zpìvákù ani na pokraji osmdesátky hlas nechudne, nešediví a neslábne. Rozkaz "Na Kazaò!" zavelel Brouskùv hlas v Prokofjevovì Ivanu Hrozném už mnohokrát, ale kdybych mìl nahrávky z rùzných období porovnávat, jejich stáøím bych si nebyl jist. I ta dosud poslední, ze Smetanovy Litomyšle, mohutnì naplnila renesanèní nádvoøí. Tak jako v sobotu Brouskùv hlas a Hrubínova báseò Národní divadlo.
Nebožtík E. F. Burian by mohl být na svého herce hrdý. Zato by urèitì zle snášel, co se dìje s odkazem jeho strýce, hrdinného tenoristy Karla Buriana. Slavnìjšího operního zpìváka Èesko svìtu nedalo a hned tak nedá, od Nìmecka až po Ameriku
platil za nejlepšího wagnerovského tenora, vražednou roli Tristana absolvoval stoosmadvacetkrát. Od Burianovy smrti uplyne v záøí osmdesát let, máme rok èeské hudby, navrhl jsem tedy Pavlu Dostálovi úplné vydání všech jednasedmdesáti Burianových snímkù, pøepsaných na devíti pásech v archivu Supraphonu. Vlastnì jsem jen zopakoval, oè usiloval už Jan Králík v roce 1991. Ministr slíbil peníze okamžitì. Burian pøesto nevyjde, protože v Supraphonu pásy nenašli. Chybìly prý už za øeditele Jiøího Štilce ml. a chybí i za jeho nástupkynì paní Gondové. Poprask z toho není žádný. Pásky nejsou, voli je vypili. Nièemu nerozumím. Vím jen, že vydat Karla Kryla v okupovaném Èeskoslovensku mi zabralo ménì èasu.


Lidové noviny, , 29. 03. 2004 


Zdroj: Lidovky   
Autor: Jiří Černý   

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Svit hvězd vycházejících, vzpomenutých a ztracených
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
Přechytračíme i USA?
 bullet  Doporučujeme
Když se řekne Jiří Černý
Vojcek byl plný leteckýc
Maximální úspěch Glassov
Nejpohlednější operní in
Turandot nevítězí jen fo
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe Jiřího Černéh
 bullet  Nejdiskutovanější
Moje pořady v roce 2022 (323)
Naše vypálené iluze (109)
Moje knížky - dostupnost (100)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (66)
Kamarád i dezertér (65)
Přechytračíme i USA? (60)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (45)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce:  Bazar · Byty · Seznamka · Zaměstnání    
Magazín:  Nacerno.cz     Volný čas:  Rande · Seznamit · Novina · Horoskopy
Další informace:  Reklama · Napište nám     Správce:  © 2003 - 2020 TANGER infosystems s.r.o.


TOPlist